Pikapäevarühm

Pikapäevarühma õpetaja: Merle Hollman
merle.hollman@lookool.ee

Pikapäevarühma päevakava

12.00– 13.00 – Mängud ja jalutuskäik õues, vaba tegevus
13.00 – 13.45 – Õppimine, koduste tööde tegemine, lugemine, ringides osalemine
13.45 – 14.00 – Pikapäevarühma eine
14.00 – 14.40 – vaba tegevus, mängimine, lugemine, ringides osalemine
14.45 – 14.50- õpilaste bussile saatmine

Kinnitatud dir.kk. nr 1-1/2

05.09.2019

Pikapäevarühma töökorraldus Loo Keskkoolis

Pikapäevarühm (Alus PGS § 38)

Loo Keskkoolis töötab pikapäevarühm 1.-3. klassi õpilastele.

Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel. 

Pikapäevarühm 1-3.klassini on  pikapäevarühma klass, kus lapsed saavad oodata bussi, treeninguid, huvialaringe, muusikakooli tunde jne. Pikapäevarühma võidakse ka korraldada algklassi klassiruumis.

Pikapäevarühma töökorralduse alused

Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu üldjuhul üheks õppeaastaks direktori otsusega ja vanema avalduse alusel või alaealise mõjutusvahendite seaduses sätestatud juhul alaealiste komisjoni otsuse alusel. Õppeaasta keskel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja vanema taotluse alusel direktori käskkirjaga.

Pikapäevarühma täitumuse ülemine piirnorm on 24 õpilast.

Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse hoolekogu ettepanekutest, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.

 Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab õpetaja e-päevikus.

 Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga).

 Pikapäevarühma kodukord

  • Pikapäevarühma õpilase rühmast lahkumise kohta peab õpilase päevikus olema lapsevanema kirjalik teatis.
  • Kui pikapäevarühma õpilane lahkub rühmast, siis teatab ta sellest õpetajale.
  • Pikapäevarühmas käiv õpilane on kohustatud kinni pidama pikapäevarühma kodukorrast.
  • Pikapäevrühma õpilane on kohustatud kinni pidama klassiruumi kasutamise kodukorrast.
  • Pikapäevarühma õpilane on kohustatud hoidma korda oma isiklikes asjades.
  • Pikapäevarühma õpilane on kohustatud hoidma ja kasutama säästlikult kooli vara: raamatud, mängud, ajakirjad, elekter jne.
  • Pikapäevarühma õpilane peab käituma viisakalt, tervitades kooli õpetajaid, personali ja külalisi, ei ole lärmakas ja agressiivne, ei jookse koolimajas ringi.
  • Pikapäevarühma õpilane mängib rühma tegevuse ajal ainult kooli õuel, järgides seejuures hea käitumise tavasid (ei loobi prahti maha, suhtub hoidvalt loodusesse jne.).
  • Pikapäevarühma õpilane liigub jalutuskäikudel ja õppekäikudel ainult koos pikapäevarühma õpetajaga ja järgib hea käitumise tavasid.
  • Pikapäevarühm asub algklasside ruumides.